Všeobecné obchodní podmínky

seznamovací webové aplikace umístěné na portálu www.seznamkapropary.cz a www.zoznamkaprepary.sk

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.seznamkapropary.cz a www.zoznamkaprepary.sk.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, v platném znění, které upravují podmínky pro užívání Aplikace umístěné na Portálu a stanovují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Portál: webové stránky s URL adresou http://www.seznamkapropary.cz a http://www.zoznamkaprepary.sk;
(d) Provozovatel: Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, s místem podnikání Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00;
(e) Uživatel: každá osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Aplikace v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace. V případě, že je pod jedním uživatelským účtem registrovaný pár, se pro účely VOP za Uživatele považují obě osoby tvořící pár;
(f) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;
(g) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací, nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP. V případě registrace páru musí základní podmínky pro používání Aplikace splňovat obě osoby tvořící pár.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. Pár se registruje jako jeden Uživatel. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, rok narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. V případě registrace páru je osoba provádějící registraci povinna uvádět veškeré údaje v registračním formuláři o druhé osobě pouze s jejím souhlasem, přičemž Provozovatel v případě vyplnění údajů o druhé osobě důvodně předpokládá, že takový souhlas byl udělen. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Registrovaný pár má pouze jeden společný uživatelský účet. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel, přičemž v případě páru nesou odpovědnost společně obě osoby tvořící pár. Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. V případě páru je uveřejnění jakýchkoliv informací v uživatelském účtu a/nebo na profilu Uživatele možné pouze na základě dohody obou osob tvořících pár, přičemž Provozovatel k okamžiku uveřejnění takových informací dohodu obou osob důvodně předpokládá.

2.7 Profilová fotografie Uživatele je veřejná. Uživatel může na profil nahrát další fotografie, které budou dostupné veřejně. Uživatel může na profil nahrát též fotografie, které budou dostupné pouze po zadání hesla. Sdělení hesla pro přístup k těmto fotografiím jiným Uživatelům je plně v dispozici Uživatele.

3. SLUŽBY A PRAVIDLA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

3.1. Uživatel, který nemá aktivní členství, může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů pouze pokud na profilu uloží svoji fotografii. Uživatel, který nemá aktivní členství, a který na profilu uloží svoji fotografii, může dávat sympatie ostatním Uživatelům.

3.2 Všichni Uživatelé s aktivním členstvím mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) prohlížet fotografie ostatních Uživatelů;
(d) zadávat na profilu inzeráty (nabídky) na společné aktivity;
(e) odpovídat na nabídky jiných Uživatelů a kontaktovat prostřednictvím Aplikace jiné Uživatele.

3.3. Pro aktivaci členství jsou stanoveny tyto podmínky a ceník:

(a) aktivace členství - 605 Kč včetně DPH za jeden měsíc, Uživatel může po dobu trvání aktivního členství kontaktovat až 10 Uživatelů;
(b) aktivace členství - 1210 Kč včetně DPH za tři měsíce, Uživatel může po dobu trvání aktivního členství kontaktovat až 20 Uživatelů;
(c) aktivace členství - 2420 Kč včetně DPH za šest měsíců, Uživatel může po dobu trvání aktivního členství kontaktovat až 40 Uživatelů;

3.4. Aktivaci členství lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Cenu za aktivaci členství je Uživatel povinen uhradit předem převodem na účet Provozovatele. K aktivaci členství ve stanoveném rozsahu dojde v okamžiku zaplacení výše uvedené ceny.

3.5. Zaplacením ceny se rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele. O vystavení daňového dokladu a jeho zaslání v elektronické podobě je nutno Provozovatele písemně požádat.

3.6. Objednávka a platba ceny za aktivaci členství je považována za žádost Uživatele o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem aktivace členství dojde ze strany Poskytovatele k zahájení poskytování zpoplatněných Služeb. Ode dne aktivace členství běží Uživateli lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. aktivaci členství) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

Uživatel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněném po aktivaci členství je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny za aktivaci členství. Poměrná část ceny se určí dle (i) doby, po kterou bylo členství aktivní do dne odstoupení od Smlouvy, nebo dle (ii) počtu vyčerpaných kontaktování v rámci stanoveného limitu, dle toho, co bude vyšší. V případě, že Uživatel ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro kontaktování, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit.

3.7. Poskytovatel má právo aktivovat členství před splněním podmínek stanovených v čl. 3.4 VOP, a to na základě ověřeného potvrzení o provedení platby z banky zaslaného Uživatelem na e-mail Provozovatele. Pokud však taková platba nebude připsána na účet Provozovatele do druhého pracovního dne od aktivace členství, vyhrazuje si Provozovatel právo zcela deaktivovat profil Uživatele do doby, než bude platba připsána na účet Provozovatele. Platnost aktivního členství bude v takovém případě, po připsání platby na účet Provozovatele, prodloužena o dobu deaktivace profilu, maximálně však o 7 dnů.

3.8. V případě, že Uživatel zašle Provozovateli vyšší platbu za aktivaci členství než dle aktuálního ceníku, bude přeplatek vrácen pouze na základě písemné žádosti Uživatele. Provozovatel je oprávněn z přeplatku odečíst poplatky za uskutečnění transakce. V případě, že Uživatel nepožádá o vrácení přeplatku do 10 dní od provedení platby, bude tento přeplatek považován za dobrovolný příspěvek Uživatele na provoz Aplikace.

3.9. Platnost aktivního členství bude ukončena po skončení délky zakoupeného období nebo po vyčerpání limitu pro počet kontaktovaných Uživatelů, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpaný počet kontaktovaných Uživatelů se nepřenáší do dalšího období. Za kontaktování Uživatele se považuje zahájení konverzace s jiným Uživatelem ze strany Uživatele s aktivním VIP prostřednictvím Aplikace. Otevřené konverzace zůstávají přístupné i po vypršení aktivního členství.

4. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za aktivaci členství. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

4.2. Na profilu ani v inzerátech zadaných prostřednictvím profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

4.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení má však Provozovatel právo takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.5. Uživatel může požádat o ověření pravosti fotografií. Po ověření fotografií ze strany Provozovatele získá Uživatel status „Ověřený uživatel“. Postup pro ověření fotografií je následující:

• Uživatel napíše vlastní rukou na papír následující text „seznamkapropary.cz“ a svoji přezdívku, pod kterou je přihlášen do Aplikace;
• Uživatel se vyfotí s tímto papírem tak, aby byl celý text čitelný a současně byl na fotce vidět obličej Uživatele;
• fotku Uživatel zašle emailem na adresu info zavináč seznamkapropary tečka cz;
• zaslaná fotografie slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

4.6. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V opačném případě je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli za porušení povinností uvedených v tomto odstavci smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

4.7. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Aplikace (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů, včetně fotografií ostatních Uživatelů či konverzací s ostatními Uživateli v rámci Aplikace. V případě porušení tohoto zákazu je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

4.8. Uživatel není oprávněn mít na serveru více než jeden uživatelský profil. V případě vytvoření nového profilu Uživatel souhlasí s tím, že mu budou převedena hodnocení ostatních Uživatelů z původního profilu do nového profilu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu.

5.2. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení VOP, včasném neuhrazení objednaného aktivního členství, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany Uživatele. V těchto případech Uživatel nemá právo na vrácení již uhrazených poplatků.

5.3. Provozovatel má právo vyřadit profil z přehledu Uživatelů v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu po dobu jednoho měsíce. V tomto případě zůstanou zachovány vytvořené konverzace a sympatie.

5.4. Provozovatel má právo deaktivovat profil Uživatele (nezobrazovat jej na Portálu) nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že jeho inbox obsahuje více než 5 nových konverzací (vzkazů) a Uživatel si nezakoupí aktivní členství.

5.5. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy a vymazat profil v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

5.6. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivováno členství, nárok na prodloužení aktivního členství o dobu výpadku. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob.

5.8. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu.

6.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, pokoušet se získat neoprávněný přístup do Aplikace.

6.3. Uživatel nesmí umožnit používání Aplikace osobám, které nesplňují podmínky užívání Aplikace dle čl. 1.3 VOP.

6.4. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na emailové adrese info zavináč seznamkapropary tečka cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

6.5. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o smazání profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Vymazat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info zavináč seznamkapropary tečka cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem, a to za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání veškerých dat současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání veškerých dat na emailovou adresu info zavináč seznamkapropary tečka cz a jeho data budou vymazána do 48 hodin od obdržení žádosti.

6.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

8.2. Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o Uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s plněním Služeb. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících, vedení evidence Uživatelů a uživatelských účtů, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které Uživatel dobrovolně uvedl na svém uživatelském profilu. Tyto osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. Uživatel poskytuje osobní údaje Poskytovateli dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle registračního formuláře však není možné Smlouvu uzavřít a Provozovatel je oprávněn registraci odmítnout. V případě registrace páru odpovídá osoba provádějící registraci za získání souhlasu druhé osoby s poskytnutím jejích osobních údajů Provozovateli. Osoba provádějící registraci je též povinna vůči druhé osobě splnit informační povinnost dle čl. 8.4 VOP, tj. seznámit druhou osobu s dokumenty obsahujícími pravidla Provozovatele pro zpracování osobních údajů.

8.3. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění Služeb, zejména mohou být zpřístupněny dalším Uživatelům v souvislosti s plněním Služeb. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Smlouvy, po skončení trvání Smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

8.4. Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou Uživateli k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a v dokumentu „Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů“ na webovém portálu Aplikace.

8.5. Provozovatel může v souvislosti se vstupem Uživatele do Aplikace ukládat do koncového zařízení Uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení Služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

8.6. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů či jiných informací včetně fotografií, které Uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na profilu Uživatele je veřejná.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

9.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

9.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

9.6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet.

9.7. Tyto VOP platí s účinností od 31.03.2020

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adentech, s.r.o.
Lindnerova 1610/4
180 00 Praha 8
email: info zavináč seznamkapropary tečka cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www. seznamkapropary.cz a www. zoznamkaprepary.sk.

- popis služeb(*):
- datum objednání(*)/datum obdržení(*):
- jméno a příjmení spotřebitele:
- adresa spotřebitele:
- datum:

…………………………………
podpis spotřebitele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.